Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Laatste update: 1 januari 2022

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door:

Rosalien Helsen

sint antoniusstraat 5
2520 Ranst

 

En is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0704959673. Ons BTW nummer is BE0704959673

 

E-mail: rosalienhelsen.illustratie@gmail.com
Telefoon: 0488959956

 

Ranst en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0704959673 (hierna: “Rosalien Helsen”).

Algemene voorwaarden:

Hieronder vind je onze algemene verkoopsvoorwaarden terug.

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website en webshop.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

 

 

 

Gebruik van de website:

Als bezoeker van onze website en gebruiker van onze diensten, moet je er bewust van zijn dat dit volledig op eigen risico is.

Om de toegankelijkheid van onze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen nemen om risico van storingen en onderbrekingen te beperken.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade.

We verwijzen hierbij ook naar onze privacy policy.

 

Herroepingsrecht:

Als consument heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, dit kan tot 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de bestelling.

Bij het aanvragen van een retournering, krijg je het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug (via de betaalmethode van aankoop). De kosten voor de verzending van de retour zijn voor eigen rekening.

Om in aanmerking te komen voor retournering, moet je artikel zich in dezelfde staat bevinden als waarin je het ontvangen hebt, ongebruikt en in de originele verpakking.

Het heroeperingsrecht is wettelijk ook niet van kracht voor producten met een persoonlijk karakter of die speciaal aangepast zijn naar specifieke wensen van de klant.

Voor eventuele retourvragen kan je altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.

 

Veilig Betalen:

Rosalien Helsen garandeert een veilige online betaling op deze webshop.

Tijdens het bestelproces kies je de gewenste betaalmethode. Je hebt keuze uit onderstaande betaalmogelijkheden.

Ongeacht welke betaalmethode je kiest, we kunnen je pakket pas verzenden als we de betaling ontvangen hebben.

 

 

Intellectuele eigendom:

Om de inhoud van onze website te beschermen maken we gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud verstaan we alle teksten, notities, artikels, tekeningen, foto’s, video’s, audio en ideeën,…. Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten.

 

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website.

 

Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

 

 

Toepasselijk recht:

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid  van de rechtbanken van Antwerpen of de Vrederechter van Zandhoven.

Voor geschillen kan je ook terecht op het Europese ODR-platform (Online Dispute Resolution).

 

Verkoopsvoorwaarden:

Prijzen en betaling:

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Rosalien Helsen beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

 

Levering:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Klachten en beschadigde artikelen:

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.